Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SERWISU IGSILESIA.COM

Regulamin Serwisu www.igsilesia.pl określa wszelkie wiążące dla Stron postanowienia dotyczące zasad korzystania z Serwisu oraz wskazuje zasady polityki ochrony danych osobowych Użytkowników i osób korzystających z Serwisu.

§1 Słownik pojęć

Polityka Prywatności– oznacza załącznik do niniejszego Regulaminu dotyczący zasad ochrony danych osobowych, który stanowi integralną część Regulaminu.

Dokumenty – oznaczają wzory dokumentów zamieszczonych w Serwisie, zarówno te, które można pobrać za darmo jak i Dokumenty dostępne w Serwisie odpłatnie.

Serwis – oznacza portal www.igsilesia.pl oraz wszelkie jego elementy jak poszczególne strony, treści, domenę, udostępnione treści.

Usługi – usługami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszystkie możliwe do nabycia za pośrednictwem Serwisu świadczenia, w tym w szczególności świadczenie polegające na możliwości nabycia Dokumentów.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub jakikolwiek podmiot, która dokonała zamówienia danej Usługi udostępnionej za pośrednictwem Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam” (lub podobny, o tym samym znaczeniu) na właściwej stronie lub we właściwej zakładce Serwisu.

Właściciel Serwisu– Izba Gospodarcza „Śląsk”, ul. Wrocławska 133/204; 205, 45-837 Opole, NIP 7561031378, KRS 0000076267; mail: info@igsilesia.pl – podmiot będący właścicielem Serwisu i nim zarządzający.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki ogólne korzystania z Serwisu, Usług, Dokumentów, zbiorów, plików i treści udostępnionych w Serwisie, jak również określa zasady Polityki Prywatności (która stanowi jego integralną część) i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu i Użytkowników Serwisu.

2. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdej osobie korzystającej z Serwisu, w tym każdemu Użytkownikowi, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.

3. Użytkownik może skorzystać z Usług lub pozyskać Dokument dopiero po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu albo Polityki Prywatności przez Użytkownika, świadczenie Usług nie będzie mieć miejsca, a pozyskanie Dokumentu będzie niemożliwe.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Osoba korzystająca z Serwisu, w celu zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, musi zaakceptować Politykę Cookies i Politykę Prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych.

2. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują wyłącznie Właścicielowi Serwisu. Kopiowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie, w jakiejkolwiek formie jest zabronione, a naruszenie tego prawa stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Właściciela Serwisu roszczeń zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. Wyłącznym dysponentem treści Serwisu jest jego Właściciel. Właściciel Serwisu może jako jedyny umieszczać, modyfikować i usuwać treści znajdujące się w Serwisie z własnej woli lub na uzasadnione żądanie osoby trzeciej.

4. Serwis umożliwia dokonywanie przez użytkowników Serwisu zamówienia, nabycia i opłacenia Dokumentów jak i widocznych w Serwisie Usług.

§4 Zasady Świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną szereg usług, w tym:

a) oferuje do zakupu Dokumenty,

b) pośredniczy przy udzielaniu porad prawnych,

c) sporządza i opiniuje wzory umów i pism,

2. Dostęp do usług wyszczególnionych w ust 1 jest odpłatny. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru, Właściciele Serwisu każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika niezbędne jest podanie przez niego wymaganych danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu. Użytkownikowi zapewnia się łatwy dostęp do treści Polityki Prywatności i Regulaminu.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zatwierdzenie kliknięciem w przycisk „Wyrażam zgodę” (lub podobny, o tym samym znaczeniu) w okienku dostępnym w Serwisie, w którym zawarta jest treść Polityki Prywatności Serwisu.

5. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z niemożnością świadczenia Usług i udostępnienia Dokumentów na rzecz Użytkownika.

6. W przypadku zakupu Dokumentu z Instrukcją, Użytkownik nabywa prawo do wykorzystania nabytego Dokumentu wyłączenie na własne potrzeby, w tym potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa do upubliczniania czy dalszej odsprzedaży Dokumentu.

7. Właściciel Serwisu nie prowadzi działalności stacjonarnej, online ani jakiejkolwiek innej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej.

8. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Serwisu.

9. Właściciel Serwisu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili. Poszerzanie funkcjonalności Serwisu o nowe usługi lub oferty będzie każdorazowo określone w odrębnych regulaminach świadczenia wprowadzanych usług.

§5 Płatności

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny (zrealizowania płatności) wskazanej w Serwisie w przypadku zakupu Dokumentu – w całości z góry

2. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

3. Realizacja Usługi nie może odbyć się zanim płatność nie zostanie uiszczona, jak również po zrealizowaniu płatności odblokowany zostaje dostęp do treści zakupionych dokumentów.

4. Płatność może zostać zrealizowana przez:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy, który zostanie wyświetlony w Serwisie jako dane do przelewu;

b) przelewy24;

5. Po dokonanej płatności Użytkownik będzie miał możliwość uzyskania faktury VAT za nabyty dokument.

§6 Konsumenci

1. Użytkownik będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Serwisem oraz Prawnikiem, której przedmiotem jest Zakup Dokumentu w związku z art. 38 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta – dokument przesyłany jest konsumentowi drogą mailową lub dostęp do treści dokumentu jest mu udostępniany w Serwisie, w związku z czym jako umowa o dostarczenie treści cyfrowej, niezapisanej na materialnym nośniku, z mocy prawa podlega wyłączeniu z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług zakupu Dokumentu, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§7 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag co do wskazanej Usługi. Reklamacje można składać wysyłając wiadomość na adres e-mail info@igsilesia.pl lub listownie na adres siedziby Właściciela Serwisu.

2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

§8 Odpowiedzialność

1. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawdziwość i zgodność z prawem treści zamieszczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem poniższych ust. 2 i 3.

2. Właściciel Serwisu oświadcza, że Dokumenty zostały przygotowane z najwyższą starannością. Ze względu na rozbieżności w doktrynie i judykaturze Serwis nie zapewnia, że ewentualne spory będą rozstrzygnięte zgodnie z treścią Dokumentu i jego wskazaniami.

3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialność za wykorzystanie Dokumentu nabytego za pośrednictwem Serwisu, po wprowadzeniu w nim poprawek i/lub zmian przez Użytkownika lub jakikolwiek innym podmiot, niezwiązany z Serwisem. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialność za szkody lub utracone korzyści spowodowane wykorzystaniem zmienionego Dokumentu.

§9 Dane osobowe

Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, udostępnionej na stronie Serwisu pod adresem:www.igsilesia.pl („Polityka prywatności).

§10 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny).

3. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla danego stosunku prawnego.

4. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

6. Polityka Prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym www.igsilesia.pl

Dokument ten dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących użytkowników („Użytkowników”), w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.igsielsia.pl (dalej zwanej: „Serwisem”) na podstawie Regulaminu Serwisu (dalej „Regulamin”). Pojęcia pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Administrator respektuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu.
W szczególności administrator dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania te są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”);

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym administrator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć:

cookie– jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

log systemowy– jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można ustalić skąd nastąpiło połączenie,

adres IP– indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

protokół SSL– specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: Izba Gospodarcza „Śląsk”, ul. Wrocławska 133/204; 205, 45-837 Opole, NIP 7561031378, KRS 0000076267; mail: info@igsilesia.pl, („ Administrator”).

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

a) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

b) nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

c) nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

d) czasu nadejścia zapytania;

e) pierwszego wiersza żądania http;

f) kodu odpowiedzi http;

g) liczby wysłanych przez serwer danych;

h) adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

i) informacji o przeglądarce Użytkownika;

j) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

a) zarządzania Serwisem;

b) stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

c) badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem różnych narzędzi, w szczególności Google Analytics oraz narzędzia wspierającego kampanie mailingowe/komunikację, w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych lub następujące kategorie danych osobowych mogą być zbierane od Użytkownika:

a) imię i nazwisko;

b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

c) numer telefonu;

d) adres i nazwa firmy;

e) treść wiadomości kontaktowej.

f) dane powiązane z kontem w Serwisie: Serwis może zbierać informacje powiązane z kontem Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), rok urodzenia;

g) Zapytania, komentarze i opinie: kiedy Użytkownik kontaktuje się z Serwisem bezpośrednio, np. e-mailem, telefonem, pocztą lub wypełniając formularz online Serwis rejestruje wszelkie zapytania, komentarze i opinie. Serwis rejestruje również komentarze i opinie, które wyraża dany Użytkownik, odpowiadając na ankiety, przystępując do konkursów lub biorąc udział w organizowanych przez Serwis promocjach;

h) Informacje o płatnościach i transakcjach: Serwis prowadzi ewidencję metod płatności, które są używane do transakcji płatniczych. Serwis wykorzystuje informacje o płatnościach i transakcjach do przetworzenia płatności za każdą transakcję dokonaną w Serwisie, jednak Serwis nie przechowuje żadnych danych finansowych, takich jak numery kart płatniczych oraz kart kredytowych, ponieważ używa zewnętrznego dostawcy płatności do przetwarzania wszelkich płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu;

i) Dane logowania do strony internetowej i aplikacji: gdy Użytkownik założy konto w Serwisie, Serwis zachowa jego nazwę użytkownika i hasło.

j) Preferencje: Serwis zbiera informacje o preferencjach ustawionych dla powiadomień, komunikacji marketingowej oraz sposobu wyświetlania Serwisu przez Użytkownika.

k) Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu i łączą się z nim: Serwsi zbiera informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu. Obejmuje to informacje takie jak: strony oraz podstrony odwiedzane przez Użytkowników, czas dostępu do Serwisu (jak długo Użytkownicy korzystają z Serwisu), jak również wszelkie wybory dokonywane przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. Obejmuje to również informacje o komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym, którego Użytkownicy używają do łączenia się z Serwisem. Informacje te mogą obejmować szczegóły dotyczące typu urządzenia, unikalnego urządzenia identyfikującego numery, systemy operacyjne, przeglądarki i aplikacje połączone z Serwisem za pośrednictwem urządzenia, dostawców usług internetowych lub sieci komórkowej, adres IP i numer telefonu urządzenia (jeśli dotyczy);

l) Informacje o lokalizacji: Serwis nie gromadzi informacji o dokładnej lokalizacji, za wyjątkiem informacji, które Użytkownik decyduje się przekazać Serwisowi. Adres IP urządzenia może pomóc Serwisowi określić jedynie przybliżoną lokalizację. Serwis nie będzie gromadzić ani śledzić dokładnej lokalizacji Użytkownika bez jego zgody. Tam, gdzie to konieczne, Serwis zwróci się do Użytkownika z prośbą o zgodę przed wykorzystaniem informacji o jego dokładnej lokalizacji.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

a) w celu skorzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, w tym do weryfikacji tożsamości Użytkowników, przetwarzania płatności i zakupu Usług lub Dokumentów oraz przekazywania informacji odpowiednim stronom trzecim – jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu obsługi konta założonego w Serwisie i rozwiązywania problemów technicznych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu komunikowania się z Użytkownikami na temat usług świadczonych przez Serwis oraz na temat zapytań, problemów lub reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celu zapewnienia obsługi klienta i wsparcia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) w celu organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii, w których mogą wziąć udział Użytkownicy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Serwisie, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

g) w celach analitycznych, w tym w szczególności badania rynku, zachowania i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

j) w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości obsługi Serwisu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

k) w celu oferowania przez Serwis produktów i usług bezpośrednio Użytkownikom (marketing bezpośredni i remarketing) zarówno własnych jak i podmiotów współpracujących z Serwisem, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

l) w celu udostępnienia partnerom biznesowym Serwisu , w szczególności Facebook, Google, Criteo, Linkedin w celach analitycznych związanych z personalizacją reklam, co jest uzasadnionym interesem Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

m) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)..

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz Usług, udostępniających Dokumenty, świadczących usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.igsilesia.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Poza wymienionymi podmiotami dane Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Użytkownika zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu www.pomocprawnika.com opisanych w Regulaminie;

c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi przez Użytkownika oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby Serwis przetwarzał jego dane;

d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Serwis posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żeby Serwis je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją Użytkownika;

f) przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać od Serwisu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Serwisowi na podstawie umowy lub zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie, Użytkownik może też zlecić Serwisowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – – jeżeli Użytkownik uważa, że Serwis przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Serwis przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw należy przesłać wiadomość na adres info@igsilesia.pl.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając dane osobowe Użytkownika Administrator narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Odbiorcy Danych

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Serwisu;

b) oferujący usługi w ramach Serwisu prawnicy, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych;

c) dostawcy usług zaopatrujących Serwis w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy),

d) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami danych, w szczególności Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy)

e) podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami,

f) podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi – operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych, w szczególności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/

g) organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami;

h) podmioty z grupy Administratora.

V. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

b) późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:

a) „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

e) „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

f) „własne” – zamieszczane przez Serwis;

g) „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej innej niż Serwis.

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

a)w przeglądarce Internet Explorer;

b)w przeglądarce Microsoft Edge;

c)w przeglądarce Mozilla Firefox;

d)w przeglądarce Chrome;

e)w przeglądarce Opera;

f)w przeglądarce Safari.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.